Haim H. Bau
Haim H. Bau
Professor
Richard H. & S. L. Gabel Professor of Mechanical Engineering
Mechanical Engineering and Applied Mechanics
Office: Towne 233